Par mācībām

Ogres Mūzikas skolā piedāvāto profesionālās ievirzes programmu mērķi:

Sekmēt audzēkņu veidošanos par garīgi, fiziski un emocionāli attīstītu, brīvu, atbildīgu, aktīvu un radošu personību, kura apguvusi instrumenta spēles pamatus, prot radoši pielietot iegūto pieredzi un atbilstoši savām interesēm spēj turpināt izglītību nākamajā pakāpē.

Programmas uzdevumi:

Izglītības procesa rezultātā audzēkņiem:

  • veicināt izglītojamā muzikālo, intelektuālo un emocionālo spēju attīstību;
  • sekmēt kolektīvās un individuālās, muzikālās darbības pieredzes apguvi;
  • attīstīt jaunrades spējas mūzikā;
  • attīstīt spējas orientēties mūzikas žanros un stilos;

Programmas saturs:

1. Mūzikas uztvere:

1.1. mūzikas uztvere pēc dzirdes;
1.2. mūzikas daudzveidības iepazīšana;
1.3. iekšējās dzirdes, muzikālās atmiņas un ritma izjūtas attīstība;
1.4. kultūrvides daudzveidības iepazīšana.

2. Mūzikas valoda:

2.1. izcilu mūzikas piemēru iepazīšana;
2.2. dažādu mūzikas žanru, stilu izpratne un interpretācija;
2.3. mūzikas izteiksmes līdzekļu (ritms, tembrs, dinamika, skaņas augstums u.c.) apguve un pielietošana radošajā darbībā

3. Muzikāli radošā darbība:

3.1. muzikāli intelektuālo spēju attīstība;
3.2. praktiskā muzicēšana, apgūstot instrumenta spēles pamatus gan solo, gan kolektīvajā muzicēšanā;
3.3. eksperimentēšana un improvizācija;
3.4. citu izpildītāju atskaņojuma vērošana un analīze.

Mācību metodes:

Mūzikas ierakstu klausīšanās, mūzikas piemēru salīdzināšana, analīze, solfedžēšana, individuālās nodarbības, grupu nodarbības – frontāli, diskusijas, improvizēšana, koncertu apmeklēšana, mācību koncerti, projektu metode.

Programmas apguves kvalitātes novērtēšana:

Audzēkņi, kuri apguvuši izglītības programmu un ieguvuši nepieciešamo zināšanu un prasmju novērtējumu, nokārtojuši ieskaites ar atzīmi visos mācību priekšmetos un nokārtojuši noslēguma pārbaudījumu, saņem Apliecību par profesionālās ievirzes izglītību.

Tālākās izglītības iespējas:

  • turpināt izglītību profesionālās izglītības programmās,
  • izglītoties dažāda veida profesionālās pilnveides programmās.